Standpunten

Buitengrenzen hermetisch sluiten voor illegale immigratie

Wie een succesvolle gemeenschappelijke markt wil met vrij verkeer voor werknemers, goederen en diensten, moet ook de Europese buitengrenzen beschermen. De toestroom van illegale immigranten hangt als een molensteen om de economische nek van de EU. Daarnaast ontstaan in grote Europese steden culturele spanningen als de bevolkingssamenstelling snel en opzienbarend verandert. Zeker als de toestroom nieuwelingen voor een groot deel laagopgeleid, dus kansarm is en uit een cultuur die op gespannen voet staat met de Westerse cultuur en democratische rechtstaat.

Te lang al gaan de landen van de EU gebukt onder het opengrenzenbeleid van de Europese Unie. Ieder jaar wagen duizenden mensen op gammele bootjes de oversteek van de Middellandse Zee. De EU is nog nooit in staat geweest kordaat dit perverse systeem van mensensmokkelaars aan banden te leggen.

Het nieuwe EU-migratiepact is niet het antwoord op de asiel- en migratiecrisis waarmee Europa en Nederland te kampen hebben. Op papier wordt weliswaar een aantal stappen in de goede richting gezet, maar de uitvoering hiervan zal in de praktijk weerbarstig blijken. Maar nog belangrijker: ze zullen geen effect hebben zolang de asielprocedures en opvang op Europees grondgebied blijven plaatsvinden. Een nieuwe Terugkeerrichtlijn maakt geen deel uit van het Migratiepact. Ook de verplichte spreiding van asielzoekers is JA21 een doorn in het oog. Alle EU-landen moeten namelijk bijspringen voor het huisvesten van migranten. Lidstaten die solidariteit met een land onder sterke asieldruk afwijzen, zijn verplicht 20.000 euro per asielzoeker te betalen.

De Europese Unie moet, in samenspraak met de lidstaten, een beleid opstellen waarbij de grenzen worden gesloten voor illegale immigranten. Illegale immigratie mag niet worden beloond door de vergroting van een kans op een verblijfsvergunning. Om echt grip te krijgen op migratie is het belangrijk duidelijkheid te verschaffen.

Elke persoon die zonder verblijfsdocument de EU probeert binnen te komen, zal worden gedetecteerd, onderschept en veilig verwijderd. Als een migrant zonder visum op een bootje stapt, zal die reis nooit eindigen in de EU. De regels moeten gelden voor iedereen. Het is tijd dat de route naar de EU definitief wordt afgesloten.

JA21 heeft een programma met concrete maatregelen op korte en langere termijn die genomen zouden moeten worden ter beperking van de migratie.

JA21 wil
 • Een EU-migratiebeleid naar Australisch model. Een zeeblokkade in de Middellandse Zee en streng beveiligde grensmuren en hekken zijn daarbij cruciaal.
 • Dat EU-landen vrij zijn om het VN-vluchtelingenverdrag op te zeggen.
 • Dat EU landen vrij zijn om het EVRM verdrag op te zeggen. EU landen zijn daarbij ook vrij om EVRM bepalingen die wel werkbaar zijn in nationale regelgeving op te nemen.
 • Humane opvang van vluchtelingen voor oorlog, geweld en vervolging wordt gedaan in de regio of met partnerlanden. Lidstaten moeten vrij zijn dat zelf te kunnen regelen met (financiële) hulp van de EU.
 • Een nieuwe (verscherpte) Terugkeerrichtlijn mogelijk maken en werk maken van het afschalen van rechtsbescherming van niet-Europese burgers die verblijf willen veiligstellen.
 • Zolang de grenzen niet hermetisch zijn afgesloten landen zich kunnen beroepen op artikel 25 van de Schengencode om de eigen grenzen te bewaken en indien nodig te sluiten.

Arbeidsmigratie: De controle terug

Vrij verkeer van werknemers is een grondbeginsel van de Europese samenwerking. Nederland is een open economie. JA21 gelooft dan ook dat veel werk dat wordt gedaan door arbeidsmigranten, zoals seizoenarbeiders, van waarde is voor de Nederlandse economie. Het kan echter niet zo zijn dat Nederland – zoals nu het geval is – geen enkele controle meer heeft over wie er binnenkomt. Evenmin kunnen we toestaan dat Nederland afglijdt tot een lagelonenland waar werk niet wordt verricht door arbeidsmigranten omdat er geen Nederlands personeel beschikbaar is, maar omdat ze simpelweg goedkoper zijn. De negatieve gevolgen van de verloren grip op arbeidsmigratie manifesteren zich in steeds meer oude wijken in onze grote steden. De realiteit is dat een noodrem op EU-arbeidsmigratie een Europese aanpak vergt. JA21 wil arbeidsmigratie op EU-niveau beter controleerbaar maken. Wij tornen niet aan het vrije verkeer van werknemers, maar zetten wel in op regulering en zetten een rem op de aanzuigende werking die ons sociale stelsel heeft op veel EU-arbeidsmigranten.

JA21 wil
 • Het invoeren van een Europees werkvergunningenstelsel in overeenkomst met de vraag en aanbod
  per sector.
 • De toegang tot sociale zekerheid en sociale voorzieningen en de export van uitkeringen en toeslagen voor arbeidsmigranten beperken.
 • Geen uitbreiding van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika, zoals de Europese Commissie wil, en geen laaggeschoolde arbeidsmigratie van buiten de EU.

Studie en onderzoek: Uitwisseling van excellentie

De Europese gemeenschappelijke markt is gebaat bij uitwisseling van kennis en onderzoek. Het is belangrijk dat talent op de beste plekken van Europa wordt ingezet. Als kenniseconomie is dit ook in het belang van Nederland. De grote toestroom van internationale studenten (veel vanuit de Europese Erasmusbeurs) zorgen ook voor spanningen. Zowel op universiteiten, waar Nederlands niet langer de voertaal is, of op de woningmarkt. JA21 wil de juiste balans tussen aan de ene kant talent aantrekken en inzetten, en aan de andere kant de weg vrijhouden voor Nederlandse studenten en onderzoekers.

JA21 wil
 • Steun voor studie- en onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus+ en Horizon.
 • De mogelijkheid voor een numerus fixus op internationale studenten, ook vanbinnen de EU.
 • De toenemende verengelsing van het hoger onderwijs tegengaan

JA21 sites
Postbus 8218
3009 AE ROTTERDAM

KvK-nummer: 81148240
RSIN: 861954348

Blijf op de hoogte
Schrijf je in door de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, persoonlijke uitnodigingen en updates.

Vragen & pers partij
partij@JA21.nl

Vragen & pers Europese Campagne
EP24@JA21.nl

Copyright © ’21 – ’23 JA21   –   Privacy Statement    Disclaimer   Statuten    Huishoudelijk Reglement